Hivá
ʻOku Tau Tō ʻa e Tenga
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

123

ʻOku Tau Tō ʻa e Tenga

Māmālie

1. ʻOku tau tō ʻa e tenga

ʻa ia ʻoku ʻaongá.

Naʻe tō ʻa e niʻihi,

Tō ʻi he veʻehalá.

Pea haʻu ʻa e fanga manu,

ʻO nau kai ʻo ʻosi,

Pea ngata hono ʻaonga

ʻi he potu mamahi.

2. Mokulu ʻa e niʻihi

ʻi he potu fefeká.

Naʻe siʻi ʻa e kelekele,

Pea tupu leva ia.

Naʻe ulo mai e laʻaá,

Peá ne vela aí.

Koeʻuhi naʻe ʻikai

ʻilo ai hano aka.

3. Mokulu ʻa e niʻihi

tō ʻi he talatalá.

Pea tupu leva ia ʻo

Fakakāsia ia.

ʻE ʻikai ʻaupito ʻaonga

Kiate kitautolu.

ʻA e ngāue ʻa e ʻOtua

pe ko e Siasi tapu.

4. Ka naʻe tō ha niʻihi

ki he feituʻu leleí.

Pea tupu ai ʻa e fua,

Pea tuʻu maʻu pē ia.

ʻO ʻikai ʻi māmani

Ha meʻa ke ne taʻofi.

ʻA kitautolu mei he

Puleʻanga hēvaní.

Fakaleá: ʻOku ʻikai ʻilo pe ko e faʻu ʻa hai., Pure Diamonds, Cleveland, 1872

Fakatuʻungafasí: Henry A. Tuckett, 1852–1918

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 6:33

Same 126:5–6