Hivá
ʻE Saione ʻi ʻOlunga
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

22

ʻE Saione ʻi ʻOlunga

Leʻo-maʻamaʻa

1. ʻE Saione ʻi ʻolungá,

Kolo ʻoku ʻofeina,

Pea fakaʻofoʻofa

ʻA hono ngaahi teunga,

ʻA e ngaahi matapā ʻi lei

Mo e fuʻu temipalé

[Chorus]

Ko e kolo fakaʻofa

hono maama ē

ʻA e nāunau ʻo Sihová.

2. ʻA e kau hiva ʻi Hēvaní,

Ko e meʻa ka funganí

Kau ʻāngelo ʻa e ʻOtuá

ʻOku kofu hinehina,

Ko e ʻalofi ʻo e hau

Ke u ʻi ai pea mo au,

[Chorus]

Ko e kolo fakaʻofa

hono maama ē

ʻA e nāunau ʻo Sihová.

3. Ko e kau māʻoniʻoní,

Te nau maʻu ha kalauní,

Pea fakakofu ʻakí,

Kofu hina ekiakí,

Te u fuʻu fai feinga

Ke u mālōlō ʻi hená.

[Chorus]

Ko e kolo fakaʻofa

hono maama ē

ʻA e nāunau ʻo Sihová.

Fakaleá: George Gill, 1820–1880

Fakatuʻungafasí: Joseph G. Fones, 1828–1906

Fakahā 7:9–17

Fakahā 21:2, 21–23