Hivá
Ne Fai pē mei Kālevale
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

92

Ne Fai pē mei Kālevale

ʻI he loto-ʻapasia

1. Ne fai pē mei kālevale,

Fefaʻuhi pē mo e mate,

Hake mei he faʻitoka

Hoko ko e mataʻikoloa,

[Chorus]

ʻOfa ē ka ko ha ʻofa,

Fai ʻe Sīsū he ʻakau

ʻOiauē ʻa e ngaahi kafo

Ne mamahi ka tau hao.

2. Ne Ne ongosia fau,

He huhuʻi koe mo au,

Taki ki he fakamaau

Lami ʻEne ʻofa fau,

[Chorus]

ʻOfa ē ka ko ha ʻofa,

Fai ʻe Sīsū he ʻakau

ʻOiauē ʻa e ngaahi kafo

Ne mamahi ka tau hao.

3. Vakai hono taki atu,

Ke tutuki ki he ʻakau,

ʻO Ne ongosia fau

Mate koeʻuhi ko au,

[Chorus]

ʻOfa ē ka ko ha ʻofa,

Fai ʻe Sīsū he ʻakau

ʻOiauē ʻa e ngaahi kafo

Ne mamahi ka tau hao.

4. ʻOku fuʻu ongo mai,

ʻA Hono fetakiaki,

Tafe toto he moʻunga

Ko e fakatau fonua,

[Chorus]

ʻOfa ē ka ko ha ʻofa,

Fai ʻe Sīsū he ʻakau

ʻOiauē ʻa e ngaahi kafo

Ne mamahi ka tau hao.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Pita Vī, 1860–1931

ʻAlamā 33:22

ʻAlamā 40:3

Mōsaia 14:5