Hivá
Tau Fakamālō Kia Sīsū
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

97

Tau Fakamālō Kia Sīsū

ʻI he loto-fakamātoato

1. Tau fakamālō kia Sīsū,

Ki Hono nāunaú,

Ne Ne tautau he ʻakaú,

Ko hotau fakaū.

2. Ne ikuna ʻa hētesi,

He Fakamoʻuí,

Kae hao ʻa māmani,

Ki he kolo ko hēvani.

3. Ne Ne ikuna ʻa e maté,

Pea mo Sētané,

Kae ava ʻa e pilīsoné,

Ngaahi laumālié.

4. Ko e mā moe vai ko e fetongí,

Feilaulau ʻo e lamí,

Fuakava māʻoniʻoní,

Ki hotau ʻEikí.

Fakaleá: Richard Alldridge, 1815–1896

Fakatuʻungafasí: Joseph Coslett, 1850–1910

2 Nīfai 9:5, 10–12

Mōsese 4:20–21