Hivá
Fiefia, ko e ʻEiki ko e Tuʻi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

31

Fiefia, ko e ʻEiki ko e Tuʻi

Longomoʻui

1. Fiefia ki he ʻEikí,

Ko Ia hotau Tuʻí,

Pea fakamālō,

Hono lāngilangí.

[Chorus]

Hiki hake, homou leʻó,

Fiefia fakamālō,

Hiki hake homou leʻó,

Fiefia, fakamālō.

2. Ko Ia ko e Huhuʻi

ʻOfa mo e moʻoní,

Kuó Ne fakamaʻa

ʻEtau angahalá.

[Chorus]

Hiki hake, homou leʻó,

Fiefia fakamālō,

Hiki hake homou leʻó,

Fiefia, fakamālō.

3. ʻOkú Ne puleʻí

Langi mo e māmaní,

Ko e kī ʻo hētesí,

Kuo ʻia Kalaisí.

[Chorus]

Hiki hake, homou leʻó,

Fiefia fakamālō,

Hiki hake homou leʻó,

Fiefia, fakamālō.

Fakaleá: Charles Wesley, 1707–1788

Fakatuʻungafasí: Horatio Parker, 1863–1919

Filipai 4:4

Same 32:11