Hivá
Kuó U Fai ha Lelei?
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

129

Kuó U Fai ha Lelei?

Fofonga fiefia

1. Kuó u fai ha lelei ʻi he māmaní,

Pe kuó u fai nai ha tokoni,

Ke fiefia ai, ʻa e lotomamahi,

Ka ʻikai kuó u vaivaí

ʻE maʻamaʻa pē ʻa e haʻamongá,

Ke ngāue loto-tahá,

Pē kuó u fakamoʻui nai ha mahaki,

Ne fie maʻu pē kuo ʻi ai.

[Chorus]

ʻĀ hake pea faileleí,

Ko e finangalo ʻo e Tamaí.

ʻOkú Ne finangalo ki he faileleí

Ko e ʻofa ke tāpuakí.

2. Ko e taimi pē ʻeni ke ta ngāué,

ʻA e ngaahi faingamālié,

Pea heʻikai pē naʻa tuku angé,

Ka te tau ʻahiʻahi pē,

Tangata ʻofa heʻene ngāué,

Faimālohi maʻu aipē,

Pea ko ia ʻokú ne moʻui nongá,

Māmani kuo iku launoá.

[Chorus]

ʻĀ hake pea faileleí,

Ko e finangalo ʻo e Tamaí,

ʻOkú Ne finangalo ki he faileleí.

Ko e ʻofa ke tāpuakí.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Will L. Thompson, 1847–1909, liliu

Sēmisi 1:22, 27

ʻAlamā 9:28