Hivá
ʻOku Lelei ʻa e Lea Vaivai
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

143

ʻOku Lelei ʻa e Lea Vaivai

ʻI he loto-fakakaukau

1. ʻOku lelei ʻa e lea vaivai,

Naʻa lavea ai ha loto,

ʻOua naʻa tau leaʻaki,

ʻA e talanoa ʻoku ʻuli

Kae kehe ke tau failelei,

Pea ke tō tenga lelei,

ʻI heʻetau lea vaivai,

Ki he kakai ʻi lalo ní.

2. ʻOku lelei ʻa e loto-maʻa,

ʻA ia ʻokú ne ʻofa lahi,

Ki he kakai kotoa pē,

Neongo ʻa ʻenau taʻe ʻofa,

Pea ke tau faitotonu,

Ki hotau siʻi kāinga,

Pea ke tau tokoni ai,

Ki he meʻa ʻa e ʻOtuá.

3. ʻI heʻetau ʻilo ʻa e lelei,

Siʻaki leva ʻa e kovi,

ʻI heʻetau ʻilo ʻa e kovi,

ʻOua ʻe toe lea ki ai,

Koeʻuhi ʻoku nounoú,

ʻEtau nofo ʻi māmaní,

Pea ʻoku lelei ke fai,

ʻI he ʻofa faka-ʻOtuá.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: ʻIkai ʻiloʻi pe ko e faʻu ʻe hai, ca. 1853.

Sēmisi 4:11

ʻEfesō 4:29–32