Hivá
Haʻu Kia Sīsū
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

53

Haʻu Kia Sīsū

Hiva fiemālie

1. Haʻu kia Sīsū, Kau mafasia,

ʻA kimoutolu ke fakahā,

ʻE taki tonu ki he taulanga,

Ke tau mālōlō ai, lōlō ai.

2. Haʻu kia Sīsū, Te Ne maluʻi,

Mei he vanu ʻo e poʻuli,

Te Ne ʻofaʻi Peá Ne tataki,

Mei he fakapoʻuli, poʻuli.

3. Haʻu kia Sīsū, Te Ne ongoʻi,

Neongo ʻa e taʻe taau,

ʻE ʻaofia koe he kau ʻāngelo,

Mei Hono ʻafioʻanga, fioʻanga.

4. Haʻu kia Sīsū, Kakai kotoa,

Ngaahi motu pea mo e fonua,

Pea mou haʻu kei ui atu,

Ke mou haʻu mou haʻu, haʻu.

Fakaleá mo e fakatuʻungafasí: Orson Pratt Huish, 1851–1932

Mātiu 11:28–30

2 Nīfai 26:33