Hivá
Mou Haʻu Kāinga
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

111

Mou Haʻu Kāinga

Matamataʻeiki

1. Mou haʻu kāinga,

Ke tau fiefia,

Kuo ʻaloʻi mai ʻi Pētelihemá.

Haʻu ʻo mamata,

He Tuʻi ʻo e maamá.

[Chorus]

Mou omi ke tau lotu,

Mou omi ke tau lotu,

Mou omi ke tau hū

ki he ʻEikí.

2. Kau ʻāngelo hiva,

Hiva fiefia,

Kau hiva fiefia ʻi he langi ná.

ʻE kolōlia,

ʻAlo ʻo e ʻOtuá.

[Chorus]

Mou omi ke tau lotu,

Mou omi ke tau lotu,

Mou omi ke tau hū

Ki he ʻEikí.

3. Tuku kolōlia,

Kuo ʻaloʻi mai,

ʻA Sīsū Kalaisi he ʻaiʻangakaí.

ʻAlo ʻo e ʻOtuá,

Hoko ʻo tangatá,

[Chorus]

Mou omi ke tau lotu,

Mou omi ke tau lotu,

Mou omi ke tau hū

Ki he ʻEikí.

Fakaleá: ʻOku pehe koe faʻu ʻe John F. Wade, ca. 1711–1786; naʻe liliu ki he lea faka–Pilitaniá ʻe Frederick Oakeley, 1802–1880

Fakatuʻungafasí: ʻOku pehē ko e faʻu ʻe John F. Wade

Luke 2:8–20

Same 95:6