Hivá
ʻE Kāinga Kuo Langa Ha Tuʻunga
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

37

ʻE Kāinga Kuo Langa Ha Tuʻunga

ʻI he loto-fakaʻeiʻeiki

1. ʻE kāinga kuo langa ha tuʻungá,

ʻI he folofola ʻa hotau ʻOtua.

Ke tau fakamaʻu ai ʻetau tui.

ʻI hotau Huhuʻi, ʻI hotau Huhuʻi,

ʻI hotau Huhuʻi Ko Sīsū Kalaisí.

2. ʻO ka tau ka mahaki pē moʻui,

Kaungāmeʻa pē ʻi he nofo muli.

Pe māsivesiva pe koloaʻia.

ʻE poupou mai ai, ʻE poupou mai ai,

ʻE poupou mai ai ʻA hotau ʻOtua.

3. ʻOua naʻa vaivai pe manavahē,

Heʻikai te tau tuʻu taha pē.

ʻE fakamālohi mo tokoni mai.

ʻA hotau ʻOtua, ʻA hotau ʻOtua

ʻA hotau ʻOtua pea tau mafai.

4. Ko e Laumālie ʻoku falala pē

Kia Sīsū ke maʻu fiemālie

Heʻikai heʻikai ʻaupito liʻaki

Hotau ʻOtua hotau ʻOtua

Hotau ʻOtua ʻa kitautolu.

5. Ka fihi ho hala ʻi he mamahi

Māsila ʻa e ngaahi ngāue ʻa e fili

Te ke tofanga pē ha fuʻu lelei

Ko Sihova ē, ko Sihova ē

Ko Sihova ē, He ʻOtua ʻofa.

6. ʻOku kei ʻalaha ʻa ʻEne ʻofa

ʻIkai ke liliu kae taʻe ngata

ʻO fakatau peá ne matala

ʻO hangē ha ʻofa, ʻo hangē ha ʻofa

Ne tukulotoʻi ʻiate kita.

7. Te u mālōlō atu ʻia Koe Sīsū pē

Taʻofi ʻa e fili pea mo e tauhele

Neongo ʻa e feinga ʻa heli heʻikai pē

He kuo u liʻaki, he kuo u liʻaki

Peá ne ʻikai lavai he kuó u liʻaki.

Fakaleá: ʻOku pehē ko e faʻu ʻe Robert Keen, ca. 1787. Naʻe kau ʻi he ʻuluaki tohi himi ʻa e Siasí, 1835.

Fakatuʻungafasí: ʻOku pehē koe faʻu ʻe, J. Ellis, ca. 1889

ʻĪsaia 41:10

ʻĪsaia 43:2–5

Hilamani 5:12