Hivá
ʻEiki, te U Muimui Atu
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

127

ʻEiki, te U Muimui Atu

Hiva fiemālie

1. Te u ʻofa he Fakamoʻui,

Muimui Hono hala,

Pea tokoniʻi ha taha

ʻI Ho mālohi ʻOʻou.

ʻEiki te u ako ke ʻofa—

ʻEiki te u muimui atu.

2. ʻE ʻikai te u fakamaau,

He ʻoku ou haʻisia,

Toka ʻi hoku lotó ni

Mamahi ʻikai ʻilo.

ʻE ʻikai te u fakamaau—

ʻEiki te u muimui atu.

3. Te u tauhi hoku tokoua,

Pea ako he Fakamoʻui.

Pea fakahā ha ʻofa

Ki he faingataʻaʻia.

Te u tauhi hoku tokoua—

ʻEiki te u muimui atu.

4. Te u ʻofa hoku tokoua,

Hangē ko hoʻo ʻofa.

Ko hoʻo tamaioʻeiki

Maʻu Ho ivi mo e maama.

Te u ʻofa hoku tokoua—

ʻEiki te u muimui atu.

Fakaleá: Susan Evans McCloud, fāʻeleʻi 1945. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasí: K. Newell Dayley, fāʻeleʻi 1939. © 1985 LDS

Sione 13:34–35

1 Sione 3:16–19

1 Sione 4:21