Hivá
ʻĀ Hake Kau Leʻo ʻo Saione
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

151

ʻĀ Hake Kau Leʻo ʻo Saione

ʻI he loto-mālohi

1. ʻĀ hake kau leʻo ʻo Saioné,

Ko e fili ho matafale,

Ke tau loto hangē ha laioné,

ʻOua ʻe tuka kae toʻa pē,

Kae manatu he tō ʻa Mīsulí,

ʻIkai ko e foʻui ʻo Nāvū,

Kae holi ʻa e fili kiate koé,

Tuʻu he tuí mo e totonú,

Tuʻu he tui mo e totonú,

Tuʻu he tui mo e totonú,

Kae holi ʻa e fili kiate koé,

Tuʻu he tui mo e totonú.

2. ʻĀ takai moʻunga ʻa Saioné,

Hono kau toʻa ne tangane,

Ne ola ʻenau tui kia Sihová,

Hono ngeia ne nau haofia,

Ne nau laukau ʻaki honau fonuá,

Neongo e toko ngaʻahoá,

Ko ʻenau takanga faaitahá,

Nofo he tui mo e totonú,

Tuʻu he tui mo e totonú,

Tuʻu he tui mo e totonú,

Ko ʻenau takanga faaitahá,

Tuʻu he tui mo e totonú.

3. Tuʻu fakamakatuʻuloá,

Maluʻi ʻa e fili ʻohonoa,

Neongo hotau ʻākilotoá,

Tafe toto e palōfitá,

Neongo ʻa ʻenau taʻe ʻofá,

Ne mau toe fuakavá,

Ke ikuna e kau fakatangá

ʻO maʻu he tui mo e totonú,

Maʻu he tui mo e totonú,

Maʻu he tui pea mo e totonú,

Ke ikuna e kau fakatanga,

Maʻu he tui mo e totonú.

Fakaleá: Charles W. Penrose, 1832–1925,alt.

Fakatuʻungafasí: ʻOku pehē ko e faʻu ʻe Thomas E. Williams, pekia, 1854. ʻOku kehe ʻa e lea ʻi he English he veesi 3 toe vakai ki ai he kuó u fulihi ki ai ʻa e Silapá.

ʻEfesō 6:10–18

2 Nīfai 28:20–28