Hivá
ʻE Fānau ko e ʻOtua ē
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

190

ʻE Fānau ko e ʻOtua ē

Hiva Fiemālie

1. ʻE fānau ko e ʻOtua ē,

ʻAfio he taimi kotoá,

Fiefia ke tāpuakí,

ʻI hoʻo failelei ē,

Tapuakiʻi kimoutolu,

Ka falala kiate Iá.

2. Ko e kau ʻāngelo ē,

Tauhi he ʻaho fulipē,

Ngaahi ngāue ke tohí,

Ngaahi leá mo e ngaué,

Tauhi ʻa e angamaʻá,

Tāpuaki e loto maʻá.

3. Hōifua ke akoʻi koé,

ʻI Hono laumālié,

Fanongo pea fai ki aí.

Fiefia he ʻaho kotoa,

ʻIlo ai ʻoku mou feʻungá,

Fai e ngāue ʻa e ʻOtuá.

Fakaleá: Charles L. Walker, 1832–1904

Fakatuʻungafasí: John Menzies Macfarlane, 1833–1892

Same 37:3–5

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 41:1

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 76:5