Hivá
Ko Hoku Tauhi ʻa Sihova
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

52

Ko Hoku Tauhi ʻa Sihova

ʻI he loto-vaivai

1. Ko hoku tauhi ʻa Sihova,

ʻE ʻikai te u masiva au,

ʻOkú Ne fakatokoto au ʻi he

ngoue ʻoku lelei.

[Chorus]

ʻOkú Ne tataki

Au ʻi he ngaahi hala ʻo e māʻoniʻoni

Koeʻuhi

Ko Hono Huafa ʻo taʻe ngata.

2. Neongo ʻeku ʻeveʻeva,

He teleʻa ʻo e mate,

ʻE ʻikai te u manavahē au, He

ʻokú ke ʻiate au

[Chorus]

ʻOkú Ne tataki

Au ʻi he ngaahi hala ʻo e māʻoniʻoni

Koeʻuhi

Ko Hono Huafa ʻo taʻe ngata.

3. ʻOkú ke teuteu ʻa e,

Keinangaʻanga maʻaku,

ʻI he ʻao ʻo hoku ngaahi fili

ʻi he ʻaho kotoa.

[Chorus]

ʻOkú Ne tataki

Au ʻi he ngaahi hala ʻo e māʻoniʻoni

Koeʻuhi

Ko Hono Huafa ʻo taʻe ngata.

4. Ko e moʻoni ʻe muimui,

ʻIate au ʻa e lelei

Pea te u nofo ʻi he fale ʻo Si-

hova ʻo taʻengata

[Chorus]

ʻOkú Ne tataki

Au ʻi he ngaahi hala ʻo e māʻoniʻoni

Koeʻuhi

Ko Hono Huafa ʻo taʻe ngata.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: M. Māhanga, 1879–1959

Same 34