Hivá
Te Ke Lava Fakahā
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

134

Te Ke Lava Fakahā

Fofonga-fiefia

1. Te ke lava fakahā,

Fakafonu maamá,

Kapau ʻe maʻa ho lotó,

Puli atu ʻa e pō,

Pea hā mai e ʻahó,

Kapau ʻe maʻa ʻa ho lotó.

[Chorus]

ʻO ka ke loto-maʻa,

Te ke fakangingilá,

Poʻuli ko e hoʻatā,

Nonga ʻikai hohaʻa,

Kapau ʻe maʻa ʻa ho lotó.

2. Te ke lea he taau,

Ki ha loto maumau,

Kapau ʻe maʻa ho lotó,

Neongo ko ha meʻa siʻi,

ʻE maʻu ho tāpuaki,

Kapau ʻe maʻa ʻa ho lotó.

[Chorus]

ʻO ka ke lotomaʻa,

Te ke fakangingilá,

Poʻuli ko e hoʻatā,

Nonga ʻikai hohaʻa,

Kapau ʻe maʻa ʻa ho lotó.

3. Te ke lava ke ʻofaʻi,

ʻA siʻo kaungāʻapi,

Kapau ʻe maʻa ho lotó,

Toʻo ʻene kavengá,

Fai he loto tokangá,

Kapau ʻe maʻa ʻa ho lotó.

[Chorus]

ʻO ka ke lotomaʻa,

Te ke fakangingilá,

Poʻuli ko e hoʻatā,

Nonga ʻikai hohaʻa,

Kapau ʻe maʻa ʻa ho lotó.

4. Te ke moʻui fiefia,

He maama malaʻia,

Kapau ʻe maʻa ho lotó,

Fonu laumālie ʻofa,

Mei he maama haohaoa,

Kapau ʻe maʻa ʻa ho lotó.

[Chorus]

ʻO ka ke lotomaʻa,

Te ke fakangingilá,

Poʻuli ko e hoʻatā,

Nonga ʻikai hohaʻa,

Kapau ʻe maʻa ʻa ho lotó.

Fakaleá: Helen Silcott Dungan, ca. 1899

Fakatuʻungafasí: James M. Dungan, 1851–1925

Mōsaia 2:17, 41

1 Pita 3:8–12