Hivá
Naʻe ʻAfioʻi pē ʻe Sīsū
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

80

Naʻe ʻAfioʻi pē ʻe Sīsū

ʻI he loto-fakaʻeiʻeiki

1. Naʻe ʻafioʻi pē ʻe Sīsū,

Kuo ofi ʻenau māvae,

Naʻá Ne tala ki he kau akó,

Ke ʻoua te nau mamahí.

[Chorus]

ʻO ka tau ka māvae

ʻofa ke tau toe fakataha

ʻI he kolo ʻo e ʻOtuá

ʻI he kolo ko Hēvani.

2. Naʻá Ne talaʻofa ʻo pehē,

Te u ʻalu ki he Tamai,

ʻO teuteu ha nofoʻanga lahí,

Ke tau fakataha ki ai.

[Chorus]

ʻO ka tau ka māvae

ʻofa ke tau toe fakataha

ʻI he kolo ʻo e ʻOtuá

ʻI he kolo ko Hēvani.

3. ʻO ka tau ka tutuku ʻi hení,

Ke tau māvae ʻi he ʻEikí,

Pea tau maʻu ʻa e talaʻofá,

Ko e moʻui taʻe ngatá.

[Chorus]

ʻO ka tau ka māvae

ʻofa ke tau toe fakataha

ʻI he kolo ʻo e ʻOtuá

ʻI he kolo ko Hēvani.

4. Te tau toe fakataha ʻafē,

ʻI he kolo ʻo e ʻOtuá,

ʻO ka ʻosi ʻa e nofo taimí,

Te tau ʻi he kolo ʻofá.

[Chorus]

ʻO ka tau ka māvae

ʻofa ke tau toe fakataha

ʻI he kolo ʻo e ʻOtuá

ʻI he kolo ko Hēvani.

6. ʻE Laumālie Māʻoniʻoní,

Ke ke angi ʻi Ho Siasí,

Fakamoʻoni ʻa e palōmesí

Te Ne hoko ko e fetongí.

5. ʻEiki ke Ke tokoni mai

Ki ho kakai vaivai;

Ke mau tuʻu maʻu ʻi he tuí,

Ke ʻoua naʻa mau hē.

[Chorus]

ʻO ka tau ka māvae

ʻofa ke tau toe fakataha

ʻI he kolo ʻo e ʻOtuá

ʻI he kolo ko Hēvani.

[Chorus]

ʻO ka tau ka māvae

ʻofa ke tau toe fakataha

ʻI he kolo ʻo e ʻOtuá

ʻI he kolo ko Hēvani.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Sione Tuʻikolongahau, 1876–1921

Mōsaia 2:41

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 63:54