Hivá
ʻOtua Ko e Fakaū
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

30

ʻOtua Ko e Fakaū

ʻI he loto-fakaʻeiʻeiki

ʻOtua ko e fakaū,

Ko e hūfanga malu.

Pea ʻokú Ke aoniu

Kia kimautolu,

Ne Ke hāʻele mai,

Maluʻi Ho kakaí,

Ko Ho mālohi ē,

Fai ki Hoʻo pulé

Taʻe ngata Maʻu ai pē.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Matini Lutelo, 1483–1546

2 Samuela 22:2–3

Same 18:1–2