Hivá
Kuo ʻAho Hake ʻa e Pō
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

1

Kuo ʻAho Hake ʻa e Pō

ʻI he loto-ikuna

1. Kuo ʻaho hake ʻa e pō.

Ko e maama ʻoku ulo,

Ko e maama ulo lahi,

Ko e maama ulo lahi,

Ko e ʻEiki ʻo māmani.

2. Ko e ngaahi ʻao ʻoku puli.

ʻI he ulo ʻa e moʻoni,

Ko e nāunau ʻoku hā mai,

Ko e nāunau ʻoku hā mai,

Ki he puleʻanga lahi.

3. Ko e kuonga ʻo e senitaile.

Tāpuaki ʻIsileli,

Maʻá e hako ʻo Siuta,

Maʻá e hako ʻo Siuta,

Te nau foki ki Kēnani.

4. Folofola ʻa Sihova.

Māmani e ke tokanga.

Hono nima māfimafi,

Hono nima māfimafi,

Mo tokanga Hono kakai.

5. Kuo fakafetaulaki.

Kau ʻāngelo mo māmani.

Hā ʻa e maama mei Saione.

Hā ʻa e maama mei Saione,

Ke ʻomi ʻaki ʻa e kakai.

Fakaleá: Paʻale P. Palati, 1807–1857

Fakatuʻungafasí: George Careless, 1839–1932

ʻĪsaia 60:1–3

3 Nīfai 16:7–20