Hivá
Haʻu Kāinga ʻOua Manavahē
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

18

Haʻu Kāinga ʻOua Manavahē

Loto-nonga

1. Haʻu kāinga ʻoua manavahē,

Ke tau fiefiá.

Neongo e faingataʻa e fonongá,

Te tau maʻu ʻa e palé,

ʻOku lelei ʻetau ngāué

ʻI heʻetau fai mālohí.

Kapau te tau faitotonú,

ʻE lelei, ʻE lelei.

2. ʻOku ʻikai ha meʻa faingataʻa,

Falala kia Sīsū.

ʻE taʻe ʻaongá ʻetau ʻamanakí,

Kapau te tau foʻí,

ʻAi ʻa e tātā ʻo e moʻuí

ʻO tuʻu maʻu hotau ʻEikí,

Pea te tau maʻu ʻa e talí,

Kuo lelei, Kuo lelei.

3. Te tau maʻu ʻa e fonua lelei,

Kuo teuteú,

ʻE ʻikai haʻu ke maumau melinó

ʻA e kakai taʻe ʻofá,

Ke tau hiva fiefiá

Ki hotau tuʻi ko Kalaisí,

Pea te tau hiva aí,

Kuo tau moʻuí.

4. Pea kapau te tau mate aí,

ʻE lelei ʻe lelei,

ʻE mole ai hotau faingataʻá.

Kapau te tau maté,

Kapau te tau toe moʻuí

ʻE ikuna ʻa e faingataʻá,

Pea te tau fakamālō,

Ki hotau, ʻOtuá.

Fakaleá: William Clayton, 1814–1879

Fakatuʻungafasí: Fasi faka-Pilitānia motuʻa

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 61:36–39

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 59:1–4