Hivá
ʻOua te Ke Fakamaau
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

140

ʻOua te Ke Fakamaau

ʻI he loto-fakakaukau

1. ʻOua te ke fakamaau,

ʻA e kovi ʻa e kakaí,

Kae vakai ki ho lotó,

ʻIkai haʻo koví,

ʻOua ʻe mamahi ha tahá,

Hoko ko ho kaumeʻa,

Lahi ʻa e lea ʻitá

Foki mai pē ki ʻapí.

2. ʻOua ʻe vaʻinga ʻaki,

Lelei ho kāingá,

Hoko ia ko e koloa,

Siueli mahuʻingá,

Tuku ʻa e fakamaaú,

Tupu ai ʻa e koví,

Kāinga ne fakamāuʻi,

Ko e kaumeʻa leleí.

Fakaleá: ʻOku ʻikai ʻilo pe ko e faʻu ʻa hai, ca. 1863

Fakatuʻungafasí: Philip Paul Bliss, 1838–1876

Mātiu 7:1–2

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 88:124