Hivá
Fakamālō ki he ʻOtua
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

10

Fakamālō ki he ʻOtua

Fofonga fiefia

1. Fakamālō ki he ʻOtua,

ʻI Heʻene fakanofo,

ʻI māmani ha palōfita,

Ke fai Hono finangalo,

Mo tataki ʻa kitautolu,

ʻI he meʻa ʻa e ʻOtua,

Mo e hala ʻoku totonu,

Ke tau maʻu ʻa e fonua.

2. Fakamālō he toe ʻomi,

ʻA e kosipeli ʻo Sīsū,

Ki māmani ʻi onopooni,

Ki he Senitaile mo e Siu,

Tau hiva ʻaki ʻEne ʻofa,

Hiva he ʻaho mo e pō,

Vīkiviki ʻia Sihova,

He folofola kuo tō.

3. Pea neongo ʻa e manuki,

ʻA e fakatanga ʻa e kakai,

ʻE ʻikai lava ke taʻofi,

ʻEne puna ʻa e matavai,

He kuo pau pē ke mafola,

ʻI he funga ʻo māmani,

Ko e fakahaohaoaʻanga,

ʻOe kakai māʻoniʻoni.

Fakaleá: William Fowler, 1830–1865

Fakatuʻungafasí: Caroline Sheridan Norton, 1808–ca. 1877

ʻAlamā 26:35

Mōsaia 5:15