Hivá
Ko e ʻOfa ʻa e Fakamoʻuí
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

56

Ko e ʻOfa ʻa e Fakamoʻuí

ʻI he loto-ʻapasia

1. Ko e ʻofa

Hangē ha laʻā ngingilá,

Mei ʻolunga

Ke ne fakanongá

Huluhulu

ʻA e hala kiate Iá,

Nofo ai

Moʻui taʻengatá.

2. Folofola

Mai ʻa e Laumālié,

Fili ai

Pea fiefiá.

Ongo mālohi

ʻA e ʻamanaki leleí,

Pea nofo ai

ʻI Heʻene ʻofá.

3. ʻE Tamai

ʻAfio ki he tautapá,

He ʻapasia

Ki he feilaulaú.

Pea fakafetaʻi

ʻOfa mo talangofuá,

Tuʻi ʻo e langi

Homau fiefia ʻangá.

Fakaleá: Edward L. Hart, 1916–2008. 1977 LDS

Fakatuʻungafasí: Crawford Gates, 1921–2018, © 1977 LDS

Sione 15:12–14

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 34:1–4