Hivá
Pō Mālū
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

113

Pō Mālū

ʻI he loto-melino

1. Pō mālū! Siʻi pō!

Ko e monū kuo hoko

Mele pea mo e tama.

Faka-ʻOtua hono anga.

ʻAloʻi masiva,

Ko ia ko e ʻOtua.

2. Pō mālū! Siʻi pō!

Ne nau mamata

Kau hiva ne nau hiva.

Fiefia hāleluʻia.

Kuo ʻaloʻi mai, ʻa e Fakamoʻui.

3. Pō mālū! Siʻi pō!

Hifo ai e ʻAlo

Maama ne hā mai ai.

Ko e ʻofa ki he kakai.

Sīsū kuo ʻaloʻi,

Sīsū kuo ʻaloʻi.

Fakaleá: Joseph Mohr, 1792–1848

Fakatuʻungafasí: Franz Gruber, 1787–1863

Luke 2:7–14

ʻAlamā 7:10–12