Hivá
Tokanga ki he Taimi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

132

Tokanga ki he Taimi

Toʻotoʻo pē

1. Tokanga ki he taimi,

Fakaʻaonga maʻu pē,

Lotu he mōmeniti,

He houa fulipē,

Ngāue pē he ngoue,

Fai ʻaho mo e pō.

ʻOku vave ʻa e mate,

ʻOua ʻe mālōlō.

2. ʻOua maumau taimi,

ʻOua ʻe nofo noa,

Ngāue pē he ʻEiki,

ʻE ʻikai taʻeaonga,

Ka hoko pē ʻa e taimi,

ʻE maʻu pē ʻa e fua,

Ka haʻu pē ʻa e ʻEiki,

Toe tuʻu fiefia.

3. ʻE ʻikai tuʻutāmaki,

ʻE he faʻa ngāué,

Ka hoko hā mamahi,

ʻE fiefia pē.

Ko e fungani ʻeni,

ʻI he kosipeli,

ʻE ʻikai ha ngāue,

Taʻe hā palōmesi.

4. Ko e fē nai ha poto,

Talu pē ʻa e taimi,

Ke puke pē moʻuí ni,

Ke lau ʻitāniti.

Ka tā pē ʻa e houa,

Kuo pau mei he ʻEiki,

ʻE ʻikai toe toloi,

Ha kiʻi mōmēniti.

5. He nofo muli ʻeni,

ʻIkai ko e ʻapi ē,

ʻOku pau ke veteki,

He ko e ngeʻesi pē.

Ko e tokangaʻi maʻu,

ʻA e monūʻiá,

ʻA e nofo taʻengata,

He kolo ʻo e ʻOtua.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Robert B. Baird, 1855–1916

ʻAlamā 34:32–33

Same 119:60