Hivá
Kumi ki Hoʻo Folofolá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

144

Kumi ki Hoʻo Folofolá

ʻI he loto-faʻalotu

1. Kumi ki he folofolá,

ʻEtau Tamai ʻofá

Foaki mai ha ʻilo,

Pea mo ha loto-poto.

2. Kumi ki he folofolá,

ʻEiki tokoni maí,

Fakahā ʻeku moʻuí,

He ako ʻoku ou fai.

3. Kumi ki he folofolá,

Hoʻo ʻaloʻofa ke hā,

Fiemālie hoku laumālié,

Moʻui hoku kafo ē.

4. Kumi ki he folofolá,

ʻOfa ke u talangofua,

Maʻu ai moʻui taʻengatá,

Maama ki hoku halá.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: C. Marianne Johnson Fisher, 1932–2018. © 1985 LDS

2 Tīmote 3:14–17

Loma 15:4