Hivá
ʻE Tamai ʻi Hēvani ē
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

185

ʻE Tamai ʻi Hēvani ē

ʻI he loto-fakamātoato

1. ʻE Tami ʻi Hevani ē,

He potu māʻolunga,

Te u aʻu atu ʻafē,

ʻO vakai Ho fofonga,

Teʻeki ke ʻi māmani,

ʻA hoku laumālie,

ʻI heʻeku kei ʻi langi,

Naʻá ta ʻi ai mo Koe.

2. ʻOku ʻuhingamālie,

Hoʻo tuku au ʻi heni,

Peá te kei manatu pē,

Ta naʻá ta maheni,

Ka ʻe hangē pē ha leʻo,

Ne pehē kuó te hē,

Peá u fakakaukau hifo,

ʻOku ou ʻaunofo pē.

3. Ne u ako ke ʻilo Koe,

ʻOku ʻAfio he langi,

Ka ʻi Hoʻo fakahā pē,

Kuo toki ʻuhinga,

ʻOku ʻi ai ʻeku tamai,

Kae ʻikai ko ia pē,

Hono ʻikai mahino mai,

ʻI ai mo ʻeku faʻē.

4. ʻO ka hoko mai ʻa e mate,

ʻO tuku ʻa e sinó ni,

ʻEku Tamai, mo e Faʻē,

ʻOfa ke tau ʻi langi,

ʻO ka ʻosi ʻa e ngāue,

Ne Ke fekau ke u fai.

Tuku ke u ʻalu atu,

Ke tau fakataha ai.

Fakaleá: ʻIlisa R. Sinou, 1804–1887

Fakatuʻungafasí: James McGranahan, 1840–1907

Loma 8:16–17

Ngāue ʻa e Kau ʻAposetoló 17:28–29 (22–31)