Hivá
Tau Fakaake
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

124

Tau Fakaake

Māmālie

1. Tau fakaake ʻetau fononga,

ʻO laka atu

Kae ʻoua ke hāʻele mai ʻa Sīsū,

Pea tokangaʻi Hono finangaló,

Ke tau fakaʻaonga,

Hotau ngaahi foaki mei he ʻOtua,

Hotau ngaahi foaki mei he ʻOtuá.

2. ʻE mole atu vave ʻa e taimí,

ʻE toe siʻi pe

-a hā mai ʻa e Fakamoʻuí,

ʻOfa ke tau pehē ʻI heʻene hā maí,

Kuo fai ʻo ʻosi

ʻA e ngāue kuo tuku mai kiate au,

ʻA e ngāue kuo tuku mai kiate au.

3. ʻOfa ke tau maʻu ʻi hotau ʻEiki,

ʻA e lea pehē

mālō kuo lelei ʻa hoʻo ngāué,

Ke ke haʻu ki heni Pea nofo mai,

Ki hoku nofoʻa

Ko e monūʻia ʻi heʻeku Tamai,

Ko e monūʻia ʻi heʻeku Tamai.

Fakaleá: Charles Wesley, 1707–1788

Fakatuʻungafasí: ʻOku pehe ko e faʻu ʻe James Lucas, faʻeleʻi 1726

2 Tīmote 4:7–8

Mātiu 25:21 (14–30)