Hivá
Ofi Hoku ʻOtuá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

49

Ofi Hoku ʻOtuá

ʻI he loto-faʻalotu

1. Ofi hoku ʻOtuá,

Ofi kia au,

Neongo e kolosí,

Ke hiki au

[Chorus]

Ka te u hiva pē,

Mālō ʻe Sihová,

Hoʻo ofi maí,

Kiate au.

2. Pea ne u hangē,

Ko e ʻauhē,

Tō e laʻā Pea

te u mālōlō.

[Chorus]

Ka te u hiva pē,

Mālō ʻe Sihová,

Hoʻo ofi maí,

Kiate au.

3. Fakahā ʻa e halá,

Ki hēvani,

Tokoni mai lelei,

Kiate au.

[Chorus]

Ka te u hiva pē,

Mālō ʻe Sihová,

Hoʻo ofi maí,

Kiate au.

4. Kae fakafetaʻi

Ofi kia au,

Ofi hoku ʻOtuá,

Ke u ofi pē.

[Chorus]

Ka te u hiva pē,

Mālō ʻe Sihová,

Hoʻo ofi maí,

Kiate au.

5. ʻOku faingataʻa

Ke pīkitai,

Ngalo ʻa māmani,

He fiefiá.

[Chorus]

Ka te u hiva pē,

Mālō ʻe Sihová,

Hoʻo ofi maí,

Kiate au.

Fakaleá: Sarah F. Adams, 1805–1848

Fakatuʻungafasí: Lowell Mason, 1792–1872

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 88:63

Sēnesi 28:10–22