Hivá
Haʻu e Fānau ʻa e ʻEikí
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

24

Haʻu e Fānau ʻa e ʻEikí

ʻI he fiefia lahi

1. Haʻu e fānau ʻa e ʻEikí,

ʻO hiva fakataha

Pea tau hiva fiefia ē,

Ki he ʻEiki ʻe pule,

He funga ʻo māmani,

ʻO ka maʻa ʻa e ʻuli.

Angahala ʻe ʻosi,

Pea tau nofo he ʻEiki.

2. Fiefia ʻe hoko,

Mataʻia ʻa e ʻAlo,

Pea ka hā Hono ngeia,

Ngata ʻa e angahala.

Pea ka tau ka hiva ē,

Sīsū hotau Tuʻi pē.

Pea ka tupu ʻa e ʻofa,

Mole ʻa e ilifia.

3. Kuo fakakofuʻi,

Pea nofo he moʻoni,

Pea hiva fakamālō,

Mavava he melino.

Kuo maʻa ʻa e māmani,

He malaʻia lahi.

ʻOfa kuo moʻoni,

He loto ʻo e kakai.

Fakaleá: James H. Wallis, 1861–1940

Fakatuʻungafasí: Fasi faka-Sepeni; fokotuʻutuʻu ʻe Benjamin Carr, 1768–1831

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 133:25, 33, 56

Fakahā 7:9–17