Hivá
Ke Tau Fakamanatu
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

101

Ke Tau Fakamanatu

Molumalu

1. Ke tau fakamanatua,

ʻE Tamai, kuo tau aʻusia,

Ke hā mai ho Laumālie,

Ke u maʻu mālohi maʻu pē.

2. Naʻá Ne ʻi Ketisemani,

Inu ʻi he ipu mahi,

Kālevale he kolosi,

Ne fai ai Hono tutuki.

3. ʻOku tau toʻo ʻa e mā,

Pea mo e ipu fakataha,

Siʻono sino mo e taʻataʻa.

Moʻui ai ʻa e angahala.

4. ʻE Tamai ʻofa ke hoko,

Fai he loto māʻulalo,

Kai pea inu ʻe mahino,

ʻO nofo ai pea mo e ʻAlo.

Fakaleá: Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 LDS

Fakatuʻungafasí: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 LDS

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 20:75

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 19:18–19