Hivá
Haʻu ki he Lautohi Faka-Sāpate
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

174

Haʻu ki he Lautohi Faka-Sāpate

Fofonga-fiefia

1. ʻO ka maama mai ʻa e ʻaho,

Ko e laʻā te ne hopó,

ʻO tau hiva fakamālō,

He melino kuo hokó,

ʻĀ hake ā ke tau ako,

Kōsipeli kakato,

Tau ako ke tau poto,

ʻI he Sāpate ako.

[Chorus]

ʻĀ hake laka pē

Ki he ako he Sāpate!

ʻOua ʻe tōmui!

Ki he ako he Sāpate.

2. Ke tau ako kotoa pē,

ʻI he ʻaho Sāpaté,

Fakamoʻui maʻu ai pē,

ʻA hotau laumālié,

Ke tau ikuna maʻu pē,

ʻA e fili ko Sētané.

Tāpuaki ke ʻohake,

Kitautolu fulipē.

[Chorus]

ʻĀ hake laka pē

Ki he ako he Sāpate!

ʻOua ʻe tōmui!

Ki he ako he Sāpate.

3. Tuʻu maʻu ʻi he hala,

ʻOku faka-ʻOtuá,

Te Ne taki mo fakahā,

ʻA e moʻui taʻengatá,

Pea ngāue faivelenga,

Laka ki he ikuná.

ʻA hotau fili kotoa,

ʻO nofo mo e ʻOtuá.

[Chorus]

ʻĀ hake laka pē

Ki he ako he Sāpate!

ʻOua ʻe tōmui!

Ki he ako he Sāpate.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Robert B. Baird, 1855–1916

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 59:9–11, 23

ʻĪsaia 58:13–14