Hivá
Ko e Nāunau pea mo e Ngeiá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

33

Ko e Nāunau pea mo e Ngeiá

ʻI he loto-ikuna

1. Ko e nāunau pea mo e ngeiá,

ʻA Koe Tuʻi Tapuhā.

Hōsana pea fiefiá,

ʻA e fānau kotoá,

Ko e Tuʻi ʻo ʻIsilelí,

ʻA e ʻAlo Tēvitá.

Haʻu he huafa ʻo e ʻEikí,

Tuʻi mo e monūʻiá.

2. Ko e kau ʻāngelo ná,

Nau fakamālōʻiá.

ʻO nau fetāliaki,

Ongoongo mei langi,

Ko e kau Hepelū ē,

Ne nau haʻu mo e pāmé.

Pea nau hiva fiefiá,

ʻI heʻenau aʻusiá.

3. ʻO hiva fakafetaʻi,

ʻI Hoʻo mamahí.

Kuó ke hakeakiʻi,

ʻOatu ʻemau tangí,

Peá ke hōifua maí,

Talia e ʻofa ní.

Pea fakafiefiaʻí,

ʻA e Tuʻi Fakalangí.

Fakaleá: Theodulph of Orleans, ca 760–821

Fakatuʻungafasí: Melchior Teschner, 1584–1635

Same 148

Sione 12:12–13