Hivá
Ne Hā Mai Tuʻuapō
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

115

Ne Hā Mai Tuʻuapō

Fofonga-fiefia

1. Ne hā mai tuʻuapō.

ʻA e kau ʻāngeló,

ʻO nau hiva fakamālō,

Ongo mai e leʻó,

Kuo hifoaki mai

Tuʻi fakalangi,

Fanongo mai ʻa māmani,

He hiva ʻoku faí.

2. ʻI he ʻOtuá te nau hifo,

Pea mo e melinó,

Pea ongo ʻa ʻenau hiva,

He funga fonuá,

Ongo fakafiefiá,

Ongo mei he ʻataá,

Feongoʻaki ʻa e hivá,

ʻA e kau ʻāngelo ná.

3. Ne lea ʻa e kau Palōfitá,

Ko e kau takimuʻá

He taimi kuo kotofá,

Kuó Ne fakahā,

Langi foʻou mo māmani,

Ko Ia Honau Tuʻí,

Pea nau hiva fakafetaʻi,

Pea mo e kau ʻāngeló.

Fakaleá: Edmund H. Sears, 1810–1876

Fakatuʻungafasí: Richard S. Willis, 1819–1900

Luke 2:8–17

ʻAlamā 5:50