Hivá
Vakai ʻe Kāinga
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

4

Vakai ʻe Kāinga

Māmālie

1. Vakai ʻe kāingá

Hanga ki Saione,

He fuka kuo hā

ʻI he moʻunga ē

Ke taʻalo Ki māmani.

Kotoa pē he ʻaho ní.

2. He kuo manatu

ʻE hotau ʻOtua,

kia kitautolu

ʻI Heʻene ʻofa

ʻO fakahā ʻA e moʻoní.

Maʻa e kakai ʻi lalo ní.

3. Te Ne fokotuʻu

Ai ʻa Hono fale,

Pea ʻalu atu

ʻA e faʻahinga hē

Tau fai ki ai He taimi ní.

Ke maʻu ai ha kalauní.

4. ʻE akonekina

Ai ʻa kitautolu.

ʻI he folofola

ʻOku ʻalu atu

He fofonga ʻO Sihova.

Ko hotau Fakalaloa

5. Tau ō ki Saione

Ko e nonga lelei.

He konisēnisi

ʻe fiemālie

He ko e ngaahi malaʻia.

ʻE tō ki he kakai hia.

Fakaleá: Joel H. Johnson, 1802–1882

Fakatuʻungafasí: Ebenezer Beesley, 1840–1906

ʻĪsaia 2:2–3

ʻĪsaia 5:26