Hivá
Kuo Hopo ʻa e Laʻā
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

138

Kuo Hopo ʻa e Laʻā

ʻI he fiefia

1. Kuo hopo ʻa e laʻā Ho-

po ʻi he langi maʻá,

Kuo pau ʻene ngingila

ʻo ulo ʻi māmaní.

[Chorus]

Puke ia ke maʻu na-

ʻa hoko ʻa e poʻulí,

Pea mole ʻia koe

ʻa e ulo ʻo e laʻā.

2. Kuo ulo ʻa e laʻā Ke

tau hanga atu ki ai,

Tau faifeinga ke ta-

u maʻu hono uló.

[Chorus]

Puke ia ke maʻu na-

ʻa hoko ʻa e poʻulí,

Pea mole ʻia koe

ʻa e ulo ʻo e laʻā.

3. Kuo hoko ʻa e maama

ʻI he ulo ʻo e laʻā,

Nofo ʻi hono maama

ʻo maʻu hono uló.

[Chorus]

Puke ia ke maʻu na-

ʻa hoko ʻa e poʻulí,

Pea mole ʻia koe

ʻa e ulo ʻo e laʻā.

4. Monūʻia kinautolu

Kuo nau maʻu iá,

Te nau maʻu ʻa e maama

ngingila ʻo e laʻā.

[Chorus]

Puke ia ke maʻu na-

ʻa hoko ʻa e poʻulí,

Pea mole ʻia koe

ʻa e ulo ʻo e laʻā.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: George F. Root, 1820–1895

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 88:7

3 Nīfai 12:45