Hivá
Ko e Taki ki he Lelei
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

186

Ko e Taki ki he Lelei

ʻI he loto-fakakaukau

1. Ko e taki ki he leleí,

Ke hā ai Hoʻo meesí,

ʻA e tāpuaki mei ʻolungá,

Lea mo e ngāue ʻi he ʻofá.

2. Meʻa ia ʻokú ke foakí,

ʻOku lelei ke tau ʻiloʻí,

Ko ha kaumeʻa ʻia Kalaisí,

Tui fiefia pea moʻuí.

3. ʻI he foki ha tau kaumeʻá,

Heʻikai ngalo ʻiate au,

Manatu fiefia kiate Ia,

Pea mau fakamālō atu.

4. ʻOku hā ʻa e kaumeʻa leleí,

Mateakiʻi hono huafá,

Tāpuekina pea faleʻi,

Sani homau ʻEiki ʻOtuá.

Fakaleá: Karen Lynn Davidson, 1943–2019. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasí: A. Laurence Lyon, 1934–2006. © 1985 LDS

Lea Fakatātā 17:17

Lea Fakatātā 4:18

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 42:45–46