Hivá
Ko e Lotu ʻo e Fakafetaʻi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

39

Ko e Lotu ʻo e Fakafetaʻi

ʻI he fiefia

1. Ke tau hūfia hatau tāpuakí,

Ke tau maʻu ʻa Hono finangaló

Kuo mole faingataʻá Mo e māma-

ni Pea fakamālō ki Hono huafá.

2. Tamai fakahinohinoʻi, Kimautolu,

Ke mau ngāue ʻi Ho puleʻangá

He naʻa tau ikuna he kamataʻa-

nga pē Pea ke ʻOʻou pē ʻa Ho ngeiá.

3. ʻOku mau fakahīkihīki Hoʻo takí

ʻOfa ke ke maluʻi kimautolú

Ke mau lavaʻi ʻa e faingataʻa ʻE

Tamai Ho huafá Ke mau moʻui aí.

Fakaleá: ʻIkai ʻilo pe ko e faʻu ʻa hai, ʻi he 1626 nai; naʻe toki liliu ʻe Theodore Baker, 1851–1934

Fakatuʻungafasí: ʻOku ʻikai ʻilo pe ko e faʻu ʻa hai, ʻi he 1625 nai; naʻe toki fokotuʻutuʻu ʻe Edward Kremser, 1838–1914

Same 100:4–5

ʻĪsaia 12:1–6