Hivá
Afe Mai Hē
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

87

Afe Mai Hē

ʻI he Loto-ʻapasia

1. Afe mai hē kuo mamalu ʻa e pō;

Hono nunuʻa ʻEiki ta nofo!

Ka mole hoku fakafeʻao,

ʻEiki afe mai ā ʻo ta nofo.

2. Ka ngata leva ʻa e nofo ko ē.

Ko e lusaʻanga ʻe mole vave.

ʻE ʻauha leva ia he mate;

ʻOua naʻá ku hē ta nofo pē.

3. ʻAofi au he taimi kotoa.

Hoku filí na ke ngalomia.

Tokoni mai ʻEiki hoʻo māma.

Tolona ʻa e loa ta nofo ā.

Fakaleá: Henry F. Lyte, 1793–1847

Fakatuʻungafasí: William H. Monk, 1823–1889

Luke 24:29

Sione 15:4–12