Hivá
Ko e Hiva ʻo e Lotó
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

179

Ko e Hiva ʻo e Lotó

ʻI he fiefia

1. Ko e hiva ʻo e lotó,

He ʻaho kotoá,

Fakataha mai ʻi ʻapí,

Nofo ʻo taʻengatá,

Mo e kakai monūʻiá,

Mo e kāinga ʻofeiná,

Nofo ʻo taʻengatá,

Ko e hiva ʻo e lotó,

Hiva ʻi hotau ʻapi leleí.

2. Neongo e koví,

Ko e lea ke fakahā

Tau hiva kalanga kotoá,

Fekita he ʻofá,

Fiefia he kāingá,

Kuo nau pekia fuoloá,

Fekita he ʻofá,

Neongo e koví

Siʻi kāinga ne pekiá.

3. Vīsone ʻe hā maí,

He ʻapi leleí,

ʻIkai ha lea feʻungá,

Ka te u mamatá,

Laumālie pē moʻoní,

Hiva pea fakafetaʻí,

Ka te u mamatá,

He vīsione hā maí,

Hiva loto-fakafetaʻí.

4. Hiva pea fakahā,

Fiefia mo mavavá,

Kakato ai ʻetau ʻofá,

Fonu he fiefiá,

He kāinga ʻofá,

Mo ʻetau mātuʻa fakalangí,

Fonu he fiefiá,

Kalanga fiefiá,

Mo ʻetau mātuʻa fakalangí.

Fakaleá: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fakatuʻungafasí: William Clayson, 1840–1887

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 76:58–66, 70

1 Kolinitō 2:9