Hivá
Ko e ʻEikí ko ʻEku Maama
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

45

Ko e ʻEikí ko ʻEku Maama

Māmālie

1. Ko e ʻEikí ko ʻeku maama,

ʻI he ʻaho mo e pō kotoá,

Ko hoku falalaʻanga pē iá,

ʻO kau ka mamahi pe fiefiá.

[Chorus]

Ko ʻeku maamá,

Mo ʻeku fiefiá

ʻAho mo e pō,

ʻOkú Ne tatakiʻi au.

2. Ko e ʻEikí ko ʻeku maama,

Te u tui ki he ʻAfioná,

Angimui ki Heʻene folofolá,

Fakatupu ai ha fuʻu koloá.

[Chorus]

Ko ʻeku maamá,

Mo ʻeku fiefiá

ʻAho mo e pō,

ʻOkú Ne tatakiʻi au.

3. Ko e ʻEikí ko ʻeku maama,

Pea ʻikai te u ilifiá,

He te Ne ʻomi mo ha fuʻu ivi,

Keu ikuna ʻaki hoku filí.

[Chorus]

Ko ʻeku maamá,

Mo ʻeku fiefiá

ʻAho mo e pō,

ʻOkú Ne tatakiʻi au.

4. Ko e ʻEikí ko ʻeku maama,

Te Ne fakangalo ʻeku hiá,

ʻI Heʻene fuʻu manavaʻofá,

ʻO kau ka fou he hala ne tofá.

[Chorus]

Ko ʻeku maamá,

Mo ʻeku fiefiá

ʻAho mo e pō,

ʻOkú Ne tatakiʻi au.

Fakaleá: James Nicholson, 1828–1876

Fakatuʻungafasí: John R. Sweney, 1837–1899

Same 27:1

ʻĪsaia 12:2