Hivá
Laka Atu ʻe Kāinga ki he Tau
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

150

Laka Atu ʻe Kāinga ki he Tau

Laka ʻoua ʻe tuka

1. Laka atu ʻe kā-

inga ki he tau,

ʻA hotau ʻOtua

Mo hono ʻAlo.

Ke fakamoʻui

ʻA kitautolu.

Mei he ngaahi

hia ʻo māmani,

[Chorus]

Laka atu ʻe kā-

inga ki he tau

ʻA hotau ʻOtua

mo hono ʻAlo.

2. Lotu ki he ʻOtua

ko e Tamai,

Ke poupou mai ai

Kia kitautolu.

ʻI he faingataʻa

ʻO e moʻuí ni

Tau tuʻu maʻu he

hala totonu,

[Chorus]

Laka atu ʻe kā-

inga ki he tau

ʻA hotau ʻOtua

mo hono ʻAlo.

3. Hanga pē ki muʻa

ki hotau ʻEiki,

ʻA ia naʻe hala

ʻI Kālevale.

Koeʻuhi pē ko

Kitautolu.

Ko e kau angahala

pē ʻi mamani,

[Chorus]

Laka atu ʻe kā-

inga ki he tau

ʻA hotau ʻOtua

mo hono ʻAlo.

4. Laka hoku kāinga

ʻo hiva fiefia

Pea tau leʻo taha

ʻI he ʻikuna.

Tau fakafetaʻi kia

Sīsū hotau Haú.

Ke fai ʻo laui taʻu

ʻa e kakai kotoa

[Chorus]

Laka atu ʻe kā-

inga ki he tau

ʻA hotau ʻOtua

mo hono ʻAlo.

Fakaleá: Sabine Baring-Gould, 1834–1924

Fakatuʻungafasí: Arthur S. Sullivan, 1842–1900

Teutalōnome 31:6

2 Tīmote 2:3