Hivá
Tau Lotu pea Tau Hū
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

104

Tau Lotu pea Tau Hū

ʻI he loto-ʻapasia

1. Tau lotu pea tau hū

Pea punou hotau ʻulu,

Ke tau fakakaukau,

Ki Hono huafa tapú.

Malingi Hono toto,

Hangē ha ʻuha kuo tō,

Hokaʻi ʻa Ho sino,

Hoko hotau taukapó.

2. Tapuakiʻi ʻa e mā

Ko hoku sinó iá,

Mo hoku taʻataʻa,

Toto ʻo e fuakavá.

ʻE ke tau manatuá,

ʻA e hia kuo ikuná,

Ne fai ʻi Kālevale,

Ikunaʻi ʻa e maté.

3. Fēfē ho laumālié,

He melino fulipē,

Folofola ne pehē,

Kuo ʻatā mei he maté.

Ko e fua ʻo e lotu

Kuo ʻatā koe mo aú,

Ko hoku laumālié,

ʻE moʻui maʻu pē.

4. Te tau nofo taloní,

Mo e kau māʻoniʻoní.

Mo Hoʻo fānau fili,

Nofo pea mo e Tamaí.

Ke tau talangofuá,

Lotu ki he ʻOtuá,

Nofo He ʻene ʻofá,

Nofo ʻo taʻengatá.

Fakaleá: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fakatuʻungafasí: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 45:3–5

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 19:16–19