Hivá
Tauhi ʻa e Moʻoní
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

157

Tauhi ʻa e Moʻoní

Longomoʻui

1. Tauhi ʻa e moʻoní,

Faitotonu maʻu pē.

Neongo e ʻoho ʻa e fili,

Ka te tau ikunaʻi? ʻO!

[Chorus]

Faitotonu pea tui moʻoni,

Faitotonu pea mohu kelesi,

Laumālié,

Ke tauhi,

Tuʻu maʻu ki ʻitāniti.

2. Ka tau nofo he poʻuli,

Tau kumi ki he ʻEiki.

He ko ʻEne fānau fili,

Te nau tuʻu “mālohi”? ʻO!

[Chorus]

Faitotonu pea tui moʻoni,

Faitotonu pea mohu kelesi,

Laumālié,

Ke tauhi,

Tuʻu maʻu ki ʻitāniti.

3. Te tau hoko ʻo moʻui,

Ka tau ngāue he tui

Leʻo mo lotu he ʻEiki,

ʻEne fānau kuo filí. ʻO!

[Chorus]

Faitotonu pea tui moʻoni,

Faitotonu pea mohu kelesi,

Laumālié,

Ke tauhi,

Tuʻu maʻu ki ʻitāniti.

4. Kumi ki he puleʻanga,

Hotau ʻEiki ʻOtua.

ʻO maʻu ʻa e monūʻia,

ʻOku lauikuonga ʻO!

[Chorus]

Faitotonu pea tui moʻoni,

Faitotonu pea mohu kelesi,

Laumālié,

Ke tauhi,

Tuʻu maʻu ki ʻitāniti.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Evan Stephens, 1854–1930

1 Tīmote 4:12

ʻAlamā 53:18–21