Hivá
Ko e Hahau Tō mei he Langí
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

81

Ko e Hahau Tō mei he Langí

Tokalelei

1. Ko e hahau tō mei langí,

Ki he fonua pea moʻui

ʻOku pehē ʻa e maluʻi

ʻE he ʻOtua ʻa e kakai.

2. Pea ʻokú Ne angaʻofa,

Mei Hono ʻafioʻanga

ʻOkú Ne kei fakahoko

Pea fakakakato.

3. ʻEiki ko e fakataha,

Toka mai Ho hoifua

Mei Ho ʻAfioʻanga tapu

Hangē ko e tō ʻa e hahau.

4. Tangi ki he ʻAfiona,

Ho Laumālie ke hā

Pea ʻe hū ho kakai

Mo e fiefia lahi.

Fakaleá: Thomas Kelly, 1769–1854

Fakatuʻungafasí: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Teutalōnome 32:2

ʻĪsaia 55:10–11