Hivá
ʻOku Fakaofo Hoʻo Ngāué
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

167

ʻOku Fakaofo Hoʻo Ngāué

ʻI he anga-fakaʻeiʻeiki

1. ʻOku fakaofo,

Hoʻo ngāué ʻOtua,

Ko e Tuʻi Ia ʻo e

kau māʻoniʻoni,

Ke tau ʻapasia

ki Hono huafá

He ko e Tapuhā Ia,

fakalevelevá.

2. ʻE hā Hoʻo māmá,

pea hū kiate Iá,

Ongo ʻa e lotu

ki Hono taloní,

Pea fakamafola

ʻa e moʻoní,

Kae ʻoua kuo aʻu ki he

kakai ʻo māmaní.

Fakaleá: Henry U. Onderdonk, 1789–1858; makatuʻunga he Fakahā 15:3–4

Fakatuʻungafasí: ʻOku pehē ko e faʻu ʻe Johann Michael Haydn, 1737–1806

Fakahā 15:3–4

Loma 14:11