Hivá
Ko e Fāmilí ke Taʻe Ngata
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

192

Ko e Fāmilí ke Taʻe Ngata

Fofonga fiefia

1. Ko e fāmilí ke taʻengata,

ʻOku faka-ʻOtua,

Pea te mau fakataha Mo kinautolu fiefia.

[Chorus]

Ko e fāmili ke taʻengata

Palani ʻa e Tamai

ʻOku ou fie maʻu ke u ʻi ai mo e fāmili,

Pea fakahā mai ʻe he ʻEikí,

Ha founga ʻe lava aí,

2. ʻI he ʻeku tupu hake,

Ne u teuteu lelei pē,

Mali he temipale, ʻItāniti ko e palé.

[Chorus]

Ko e fāmili ke taʻengata

Palani ʻa e Tamai

ʻOku ou fie maʻu ke u ʻi ai mo e fāmili,

Pea fakahā mai ʻe he ʻEikí,

Ha founga ʻe lava aí.

Fakaleá: Ruth M. Gardner, fāʻeleʻi 1927. © 1980 LDS

Fakatuʻungafasí: Vanya Y. Watkins, fāʻeleʻi 1938. © 1980 LDS

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 138:47–48

ʻAlamā 37:35