Hivá
ʻE ʻOtua Māfimafi ʻAfio Mai
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

152

ʻE ʻOtua Māfimafi ʻAfio Mai

Fakatoʻotoʻo

1. ʻE ʻOtua Māfimafi ʻafio mai,

Ki heʻemau fakataha ní,

Koeʻuhi pē ko hoʻo folofola,

Hifo mai Ho Laumālie,

Ke ne tataki kimoutolu,

ʻI he ngaahi meʻa lelei,

Koeʻuhi ko e fakamaau,

ʻA ia kuó Ne tuʻutuʻuni ke hoko,

[Chorus]

ʻE ʻOtua Māfimafi ʻafio mai,

ki heʻemau fakataha ní,

Koeʻuhi pē ko Hoʻo folofola,

Hifo mai Ho Laumālie.

2. ʻOku folofola mai ʻa hotau ʻEiki,

Ko ia ʻe ʻikai fanauʻi,

Foʻou ʻi he vai pea mo e Laumālie,

ʻE ʻikai te ne hū ki langi.

Sīsū ne Ne tofa ʻa e hala.

Ke tau muimui ʻiate ia,

Ko e fakahaohaoa,

ʻA e faʻahinga ʻoku māʻoniʻoni,

[Chorus]

ʻE ʻOtua Māfimafi ʻafio mai,

ki heʻemau fakataha ní,

Koeʻuhi pē ko Hoʻo folofola,

Hifo mai Ho Laumālie.

3. Tau fakafetaʻi ki hotau ʻEiki,

ʻEne ʻofa ʻo tataki,

ʻO Ne fufulu ai ʻa e kakai.

Angahala pē ʻi māmani.

Ne folofola mai ʻa Sīsū.

Kia Sione ʻi Soatani.

Tuku ke fai ʻeni ki he,

Māʻoniʻoni kotoa ʻi māmani,

[Chorus]

ʻE ʻOtua Māfimafi ʻafio mai,

ki heʻemau fakataha ní,

Koeʻuhi pē ko Hoʻo folofola,

Hifo mai Ho Laumālie.

4. ʻOku ʻikai ʻaonga ke fai ʻeni,

ʻE ha taha ʻoku ʻikai,

Tuʻutuʻuni ki ai ʻa hotau ʻEiki.

Ke vete hia ʻi māmani.

Kapau ʻoku teʻeki ai.

Ke vete hoʻo ngaahi hia.

ʻE ʻikai te ke mamata,

Ki he fofonga ʻa hotau ʻOtua

[Chorus]

ʻE ʻOtua Māfimafi ʻafio mai,

ki heʻemau fakataha ní,

Koeʻuhi pē ko Hoʻo folofola,

Hifo mai Ho Laumālie.

Fakaleá: ʻOku ʻikai ʻiloʻi pe ko e fakalea ʻa hai, The New Golden Chain, New York, 1866

Fakatuʻungafasí: William B. Bradbury, 1816–1868

2 Tīmote 2:3

2 Tīmote 4:7–8

ʻEfesō 6:10–18