Hivá
ʻIsileli, ʻIsileli, ʻOku Ui ʻa e ʻOtuá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

6

ʻIsileli, ʻIsileli, ʻOku Ui ʻa e ʻOtuá

ʻI he laumālie fiefia

1. ʻIsileli ʻIsileli,

ʻOku ui ʻa e ʻOtuá.

Ui koe mei he ngaahi

fonua malaʻia.

Haʻu ki Saione, Saione,

Telia naʻa houhau.

Haʻu ki Saione, Saione,

Telia naʻa houhau.

2. ʻIsileli, Te ke lava,

Ke nofo he poʻuli.

He ko e ʻEiki ʻokú Ne

fehiʻa he tuai.

Haʻu ki Saione, Saione,

Telia naʻa houhau

Haʻu ki Saione, Saione,

Telia naʻa houhau.

3. ʻIsileli, ʻIsileli,

ʻOku lea ʻa e ʻOtua.

Fanongo ki Hono leʻo

ʻo ho Huhuʻi lahi.

Haʻu ki Saione, Saione,

Fiefia ʻi lotoʻā,

Haʻu ki Saione, Saione,

Fiefia ʻi lotoʻā.

4. ʻIsileli, ʻIsileli,

ʻA e kau ʻangelo mei he,

Maamā māʻolunga ki he

kakai māʻoniʻoni.

Haʻu ki Saione, Saione,

ʻOku ofi ʻEne haʻu,

Haʻu ki Saione, Saione,

ʻOku ofi ʻEne haʻu.

Fakaleá: Richard Smyth, 1838–1914

Fakatuʻungafasí: Charles C. Converse, 1832–1918

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 133:7–16