Hivá
Mou Omi ʻo Fanongoa
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

12

Mou Omi ʻo Fanongoa

ʻI he fiefia

1. Mou omi ʻo fanongoá,

Leʻo ʻo e palōfitá.

Ko e leʻo ia ʻo e ʻOtua,

Kalanga fiefiá.

Kuo ʻiloʻi honau hala,

Taʻe faʻa liliuá.

Ko e hala e kuo nau tā,

Ke laui kuongá.

2. ʻI he taʻe tui mo e fakahē,

Ne mole ʻa e moʻoní.

ʻO mafola ʻa e poʻuli,

Kāpui ʻa e māmaní.

Ka kuo toe fakafoki mai,

ʻA e māma moʻoní.

ʻA e hala ʻoku fāsiʻí,

ʻIlo ʻe he māʻoniʻoní.

3. Ne nau falala noa pē,

Kae ngalo honau ʻOtuá.

ʻO nau fakaʻikaiʻi,

ʻA Sīsū Kalaisí.

Folofola ʻa e ʻOtuá,

Ke talangofuá.

Pea muimui ai ʻa e kakai tui,

ʻO e ngaahi ʻaho ní.

4. Tokanga ki he maama mo e moʻoni,

Tafe mei he matavaí.

Tauhi ʻEne fono kotoá,

Ke maʻu e hakeakiʻí.

Ongo mai ʻa e talá,

Fakafiefiá.

Haʻu ʻa e kau talangofuá,

ʻO maʻu ʻa e kalauní.

Fakaleá: Joseph S. Murdock, 1822–1899

Veesi faá, Bruce R. McConkie, 1915–1985. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasí: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Siosefa Sāmita—Hisitōlia 1:14–17

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 21:4–7