Hivá
Sīsū Tuʻi Māfimafi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

137

Sīsū Tuʻi Māfimafi

ʻI he loto-fakaʻeiʻeiki

1. Sīsū Tuʻi Māfimafi,

Ko hoku takimuʻa,

Ko Hoʻo folofola pē,

Hoku falalaʻanga.

2. Ko e anga Hoʻo ʻofá,

Mo Hoʻo fai funganí,

Hā ʻi Hoʻo hāʻele ná,

Ne fai ki Soataní.

3. Hāʻeleʻanga tonu ē,

Ne Ke tuku kia au,

Molomolo mui vaʻé,

Lōmekina he peaú.

4. Ke ke tanu fakataha

Mo Sīsū he loloto

Toe tuʻu kuo maʻa

He ʻuli ʻo e loto.

5. ʻOua te ke manavahē

Pea ʻoua ʻe foʻi

Ka te ke ia Sīsū pe

Papitaiso vai lahi.

Fakaleá: John Fellows, pekia he 1785. Kau ʻi he ʻuluaki tohi himi ʻa e Siasí, 1835.

Fakatuʻungafasí: Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 LDS

Loma 6:3–6

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 76:51–52